Vybíráme ze Zpravodaje - Regenerace sídliště Špičák

21. 3. 2008

Sídliště Špičák čeká regenerace

21. března 2008

sídliště špičák Občané, rada města a architektonický ateliér dospěli společnými silami k finální podobě plánu na zvelebení nejmenšího českokrumlovského sídliště Špičák. Projekt regenerace rozděluje území sídliště na 7 lokalit (A až G) a navrhuje časové rozložení jednotlivých etap samotné regenerace. Předpokládaná minimální varianta počítá s rozpočtem 28 milionů a maximální varianta s rozpočtem 42 milionů Kč. V návaznosti na podmínky přidělování dotací se bude v dotačních titulech postupně žádat o poskytnutí finančních prostředků na každou dílčí etapu. S dokončením regenerace sídliště Špičák se počítá do roku 2013.

Zastupitelstvo schválilo projekt na regeneraci

Zastupitelstvo města si prohlédlo na únorovém jednání projekt na regeneraci tohoto sídliště a schválilo jeho podobu. V tuto chvíli nic nebrání tomu, aby byla dokumentace dopracována městskými odbory a před-ložena žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt regenerace sídliště Špičák se zabývá úpravami v problémových okruzích, které vycházejí jak z průzkumu na místě, tak z ankety a veřejného projednání návrhu regenerace.
Podle připomínek obyvatel je velkým problémem neuspokojivá úroveň venkovního prostředí, devastace parteru, absence laviček či košů na odpadky. Projekt regenerace reaguje na všechny tyto požadavky a řeší parter sídliště komplexně v návaznosti na dopravu vozidel, pěších a parkování.
Usměrněním stání a průjezdu aut se obnoví logické trasy chodníků, které mnohde slouží pro divoké parkování. Jasně se vymezí zpevněné plochy a chodníky k jednotlivým domům, které na mnoha místech chybí a chodci se pohybují po vyšlapaných plochách. Spolu s opravou a předlážděním stávajících chodníků se počítá s doplněním nových cest v logických směrech (převážně v živelně vyšlapaných trasách). Zpevněné plochy budou doplněny prvky městského mobiliáře včetně laviček, košů na odpadky a košů pro chovatele psů, kolostavů či uměleckých artefaktů. Počítá se s obnovou a rozšířením zelených ploch. Stávající dožité stromy budou revitalizovány a nové se vysází ve vnitroblocích pro odstínění odpočinkových míst s posezením a dětským hřištěm.
Původní dětské hřiště, které se nachází uprostřed sídliště, neodpovídá novým bezpečnostním předpisům. Volně přístupná plocha je znečišťována psy. Projekt regenerace respektuje stávající umístění hřiště a navrhuje celkovou rekonstrukci plochy, rozšíření a doplnění herních prvků. Na území sídliště je navrženo i nové dětské hřiště, které je vybaveno základními prvky pro malé děti. Starší děti budou mít možnost sportovního vyžití na univerzálním hřišti u Základní školy T. G. Masaryka.

sídliště špičák Komunikace

Vozidlové komunikace jsou v převážné míře zachovány, pouze v několika místech dojde k dílčím úpravám v šířce komunikací. Systém obousměrných a jednosměrných komunikací se zachová. Ve výsledném návrhu nejsou zřizovány nové komunikace. Místo dožitého povrchu z asfaltu a betonu se chodníky zadláždí zámkovou dlažbou. Postupně budou zadlážděny všechny chodníky v sídlišti. Zároveň s komunikacemi budou opraveny přídlažby a obrubníky, odvodňovací systémy včetně kanalizačních mříží, poklopů a šachet.

sídliště špičák

Parkování

Doplnění a zřízení nových parkovacích míst v centru sídliště s ohledem na dopravní dostupnost je jednou z priorit regenerace. Celkový nedostatek parkovacích míst v krátké docházkové vzdálenosti od domů vyřeší nové plochy v místech, kde je to možné technicky, dopravně a ekonomicky. Sídliště leží v členitém terénu s jižním svahem, což komplikuje přístupnost jednotlivých terénních teras vhodných pro parkování.
..Při zřizování nových parkovacích ploch je také cílem udržet dostatek zelených území pro rekreaci a pobyt obyvatel sídliště. Parkovací místa jsou navržena v betonové zádlažbě. Vhodnost umístění těchto ploch je posuzována i z hlediska minimalizace nákladů. U některých je nutné odtěžit zeminu a vybudovat opěrné zdi. Celkem projekt počítá s umístěním 97 nových parkovacích míst. V maximální variantě, při vytvoření velkokapacitního parkování u kina, by se dal jejich počet navýšit až o 271.

Jaké problémy bude nutno vyřešit? Obyvatelé Špičáku pomohli odpovědět.

Podle urbanistů je sídliště specifické, protože se tu prolíná hromadné bydlené s objekty občanské vybavenosti jako je poliklinika, banka, škola, kino nebo plochy s kancelářskými a administrativními provozy. V současné době je sídliště v dobrém stavebně technickém stavu. Panelové domy postupně procházejí procesem oprav, rekonstrukcí a zateplení fasád. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce rozvodů hlavního řadu centrálního zdroje tepla. Na sídlišti Špičák se se nenacházejí objekty v havarijním stavu, které by bylo nutné rekonstruovat nebo demolovat. V rámci projektu regenerace sídliště je potřeba podle radních i odborníků řešit následující okruhy problémů, které též vycházejí z ankety a připomínek občanů:

  • Sídliště má relativní dostatek zelených ploch při komunikacích a ve vnitroblocích, přesto zde chybí jakékoliv zázemí pro odpočinek a dostatečně sídliště špičák vybavený parter, není zde řešeno parkové sezení, chybí prvky městského mobiliáře jako např. lavičky, koše na odpadky, parkové osvětlení, dětské hřiště.
  • Počet parkovacích míst a celkové dopravní řešení sídliště je nedostatečné. Dimenzování ulic v jejich šířce neumožňuje většinou kolmé stání vozidel a komunikace uvnitř sídliště jsou vesměs řešeny jako jednosměrné. Sídliště je navíc položeno ve svažitém terénu a je nutné respektovat jak tento terén, tak stávající strukturu zástavby.
  • Zpevněné plochy jak pro parkování vozidel, tak chodníky pro pěší, mají narušené povrchy. Parkuje se na provizorních plochách, na travnatých plochách a na chodnících u bytových domů.
  • Kontejnery na domovní odpad nemají přístřešky a svou přesnou lokaci. V současné době jsou místa pro kontejnery v neutěšeném stavu volně na parkovacích plochách a na chodnících.
  • Vzrostlá zeleň je přerostlá a v neuspořádaných skupinách, je dlouhodobě neudržovaná a potřebuje revitalizovat. V místech terénních úprav po rekonstrukci teplovodu je nutné zeleň doplnit.

Na přelomu srpna a září loňského roku byla uspořádána anketa mezi obyvateli sídliště. Jednotlivé odpovědi byly sečteny a ukázalo se, jaké potřeby mají na sídlišti Špičák jeho občané. Z dotazování vyplynuly podle architekta zajímavé závěry, které byly rozdílné proti výsledkům šetření na sídlišti Za Nádražím a Plešivec. Architekt Jaromír Kročák je vysvětluje jiným demografickým složením: "Sídliště Špičák má jinou povahu než například sídliště Za Nádražím. Průměrný věk obyvatel této lokality je vyšší a žijí tu starší lidé. Lokalita má klidnějších charakter."
A jak dopadl malý průzkum spokojenosti občanů s jejich sídlištěm? Obyvatelé Špičáku nepociťovali výrazný nedostatek zelených odpočinkových ploch a jako dostatečnou ohodnotili i občanskou vybavenost, veřejné osvětlení nebo způsob ukládání a svozu domovního odpadu. Spokojenost i nespokojenost s celkovým prostředím sídliště byla na srovnatelné úrovni. Jako největší problém viděly více než tři čtvrtiny místních nedostatečně vybavený parter - venkovní prostředí, lavičky či koše na odpadky. Více než šedesát procent dotázaných není spokojeno s dopravním řešením sídliště, s malým počtem parkovacích míst, s neuspokojivým stavem chodníků a ploch pro pěší.
Na konci listopadu se konalo veřejné setkání občanů se zástupci města, Základní školy T. G. Masaryka a s architektem, kde byl veřejnosti prezentován první návrh na řešení regenerace sídliště Špičák. Během veřejného projednávání byly diskutovány otázky obslužnosti některých bytových domů uvnitř sídliště, řešení zeleně a využívání sportovních ploch. V brzké budoucnosti se počítá se zřízením víceúčelového hřiště v areálu školy, a podle ředitele Vlastimila Hláska jej veřejnost bude mít možnost využívat. Obyvatelé přišli i s návrhy na změny parkovacích ploch a s podnětem na řešení parkování u kina.

Sedm lokalit a návrhy architekta

sídliště špičák L okalita A - bytové domy jsou obklopeny zelení, ale v zeleni jsou vyšlapané stezky. Architekti se snažili respektovat vyšlapané trasy a tudy vedly nové chodníky. V této lokalitě se projektanti zabývali i okolím jednotlivých domů, přidali odpočinková místa, mobiliář, lavičky, navrhli dětské hřiště.

Lokalita B - ulice pod školou T. G. Masaryka. Architekt řešil vzrostlé stromy zalité v asfaltu, zabýval se rekultivací vozovky, doplnil baly a ocranné mříže, přidal podélná parkoviště a přesunul chodník k plotu, tak, aby logicky navazoval.

sídliště špičák Lokalita C - - západní část sídliště. V této lokalitě bylo původně plánováno více parkovacích míst, ale na základě diskusí a konzultací s obyvateli architekti ustoupili od kapacitního parkoviště a na jejich žádost se místo parkoviště začlenila další odpočinková plocha. Úzká komunikace se rozšíří o 1 jízdní pruh a umožní krátkodobé zastavení a vyhýbání vozidel. Počítá se s rekonstrukcí a zádlažbou všech chodníků v lokalitě.

Lokalita D - zabývá se prostorem před domy 127, 122, kde je teď oplocený pozemek. Posouvá plot a vytváří podélné parkování na uvolněné ploše.

sídliště špičák Lokalita E - řeší například nová parkovací místa.

Lokalita F - autobusová zastávka Špičák. Architekti navrhují 3 varianty se záchytným parkovištěm v několika pojetích.

Lokalita G - zabývá se předlážděním a zkultivováním prostoru před vstupem do kina.

sídliště špičák

Štítky

regenerace sídliště Špičák panelák aktualita jedlička
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: