Český Krumlov připravuje druhý komunitní plán sociálních služeb

17. 12. 2008

16. prosince 2008

Návrh cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 až 2011 schválila na začátku prosince rada města. Do 16. ledna 2009 bude mít veřejnost možnost připomínkovat návrh komunitního plánu a vyjadřovat se k problematice oblasti sociálních potřeb či sociálních služeb ve městě Český Krumlov.
Druhý komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov rozpracovává problematiku v pěti oblastech a v tzv. společných cílech, které jsou společné pro více cílových skupin. Oblasti komunitního plánu jsou 1) oblast prevence sociálně patologických jevů, 2) oblast pro seniory, 3) oblast pro etnické menšiny, 4) oblast zdravotně postižených občanů a 5) oblast řešení krizových situací. "Dokument připravovala skupina lidí zastupujících městský úřad (resp. město), poskytovatele sociálních služeb a uživatelskou veřejnost. Do zpracování plánu výrazně zasáhl nový zákon o sociálních službách, který definuje sociální služby a zavádí institut registrované sociální služby umožňující zajišťování kvality sociálních služeb," sdělil koordinátor komunitního plánování města Český Krumlov Jaroslav Rytíř.

Veřejné projednání návrhu

K diskusi nad návrhem a k připomínkování plánu je připraveno veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování s uživateli a veřejností. Na tomto setkání mohou zájemci získat všechny potřebné informace, mohou vznést konkrétní připomínky či návrhy.

Tvůrci návrhu komunitního plánu v Českém Krumlově srdečně zvou všechny ve čtvrtek 8. ledna 2009 od 16:00 hodin do zasedací místnosti ve 3. patře Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.


Kde je možné seznámit se s návrhem 2. komunitního plánu?

V této kapitole najdete odkazy na dokumenty, včetně návrhu komunitního plánu. Pro zájemce, kteří nemají přístup k internetu, jsou připraveny výtisky návrhu na městském úřadě (Kaplická 439, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) nebo v kanceláři ICOS Český Krumlov (náměstí Svornosti 2).
Návrh nového komunitního plánu je k dispozici také na veřejně přístupných místech (městský úřad, ICOS, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Domy s pečovatelskou službou, Centrum pro zdravotně postižené JK, Kocero, městská knihovna, nemocnice, pošta), u něj jsou přiloženy připomínkovací formuláře. Na těchto místech jsou také umístěny schránky pro vkládání připomínek. Připomínky mohou občané zasílat také na adresu městského úřadu (Městský úřad Český Krumlov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov) a také e-mailem (jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz). Všechny připomínky budou projednány a posouzeny příslušnou koordinační skupinou. Na anonymní připomínky nemusí být brán zřetel.

Dokumenty pro přípravu druhého komunitního plánu


Kam zasílat připomínky k návrhu 2.KPSS?

Hlavní kontaktní osobou pro proces připomínkování je Jaroslav Rytíř z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. Všechny připomínky k návrhu plánu budou shromažďovány na adrese: Městský úřad Český Krumlov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 2. Komunitní plán, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. Kontaktní telefon je 380 766 401, nebo e-mail: komunitniplan@krumlov.cz
Vyplněné formuláře přijímá také podatelna Městského úřadu v Kaplické ulici (hala v přízemí). Připomínky je možné vhodit i do schránek na jednotlivých distribučních místech. Pro konkrétní dotazy k jednotlivým oblastem návrhu mohou zájemci využít manažerů jednotlivých skupin komunitního plánování.

Konzultace

  • Ing. Jaroslav Rytíř, koordinátor KPSS, 380 766 401, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz
  • ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb, náměstí Svornosti 2
  • konzultace k metodice: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov, zunt@latran.cz, 380 712 202
  • Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114
  • Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Na Vyšehradě 260
  • Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s., Kaplická 586 (budova autobusového nádraží)
  • Kocero - komunitní centrum Romů , o.p.s. , Horní Brána 425
  • Městská knihovna a její pobočky, Horní ulice 155, sídliště Mír - Urbinská 187, Plešivec 366
  • Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Horní Brána 429
  • Pošta - hlavní pošta, Latrán 193

Co to je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování sociálních služeb je neustálý proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které ve městě vyvstávají, stanovování priorit a porovnání potřeb s dostupnými zdroji. Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce města s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Komunitní plánování vychází z předpokladu, že sami lidé nejlépe vědí, co chtějí a potřebují, a často také dokážou nalézat nejvhodnější řešení. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.
Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb. V Českém Krumlově se začalo s komunitním plánováním v oblasti sociálních služeb v druhé polovině roku 2004 za přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje. Technickou organizaci zabezpečuje občanské sdružení ICOS - Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov. V roce 2005 byl zastupitelstvem města schválen 1. komunitní plán sociálních služeb na roky 2006-2008. Ten byl vytvořen na základě zevrubné analýzy stávajících sociálních služeb, potřeb současných i budoucích uživatelů služeb, finančních výhledů a možností poskytovatelů sociální pomoci a samozřejmě připomínkování ze strany odborné i široké veřejnosti.
Komunitní plánování je organizačně zajišťováno řídícími a organizačními skupinami (manažerská skupina, skupina pro dohodu, sociální komise rady města) a koordinačními skupinami, které se zabývají přímo konkrétní sociální oblastí (prevence sociálně patologických jevů, péče o starší občany, etnické menšiny, zdravotně postižení občané a řešení krizových situací).
Pro rok 2008 bylo v rozpočtu města vyčleněno 950 tisíc Kč na podporu komunitního plánování sociálních služeb.
(Zpracovali: Jaroslav Rytíř, Jitka Augustinová)

Štítky

komunitní plán sociální služby český krumlov
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: