Ke spalovně se bude moci město i veřejnost ještě několikrát vyjádřit

1. 12. 2023

Spalovna Carthamus Přísečná - mapa, zdroj: Google MapsZáměr na vybudování spalovny v Domoradicích budí nejen v našem městě, ale i okolních obcích oprávněnou pozornost. Celý projekt je ale teprve v rané fázi příprav a občané dostanou ještě několikrát prostor se k němu vyjádřit.

Na začátku letních prázdnin obdrželo Ministerstvo životního prostředí od společnosti CARTHAMUS a.s. dokument nazvaný oznámení záměru „Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice“. Cílem investora je rozšíření stávající technologie provozu zařízení teplárny o termické zpracování 80 kt/rok mechanicky upravených komunálních odpadů a dalších vhodných odpadů. Rozšíření výrobní kapacity bude navázáno na využití tzv. tuhých alternativních paliv (mechanicky upravených odpadů) od externího dodavatele. Tímto podáním byly zahájeny první kroky v řízení o posuzování vlivů uvedeného záměru na životní prostředí (tzv. EIA), ke kterému mohly své požadavky vyjádřit orgány státní správy, město jako samospráva i veřejnost. V následujících měsících proběhlo k záměru zjišťovací řízení, jehož účelem bylo upřesnit informace, které je vhodné uvést v následné fázi řízení EIA, kterou bude zpracování dokumentace. Ministerstvo životního prostředí obdrželo od dotčených samospráv, orgánů státní správy i veřejnosti relevantní odůvodněné připomínky a požadavky shrnuté v dokumentu nazvaném závěr zjišťovacího řízení (vydaném dne 22. září). V něm jsou uvedeny konkrétní oblasti, jimž musí investor při zpracování následné dokumentace věnovat zvýšený důraz. Jedná se o specifikaci paliva či rozpracování hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví (zejména ovzduší, klima, voda, hluk) i vyhodnocení negativních vlivů dopravy v důsledku předpokládané modernizace teplárny. V současné době investor připravuje dokumentaci, kterou po zpracování opět předloží Ministerstvu životního prostředí k provedení posouzení vlivů záměru na životní prostředí, obyvatelstvo a veřejné zdraví, přičemž aktuálně není vázán žádnou časovou lhůtou. Poté, kdy Ministerstvo životního prostředí obdrží tuto dokumentaci, bude zveřejněna v informačním systému EIA a zástupci samospráv, správních orgánů i veřejnosti dostanou prostor uplatnit k ní svá vyjádření, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto materiálu na úřední desce Jihočeského kraje. Na tuto možnost připomínkování budeme upozorňovat i prostřednictvím infokanálů města. Pokud Ministerstvo životního prostředí sezná, že dokumentaci je nezbytné dále doplnit či přepracovat, vrátí ji žadateli k dalšímu doplnění a celý proces se bude opakovat. Obdrží-li tento správní úřad k dokumentaci nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vyjádření veřejné projednání. Při veřejném projednání investor představí svůj záměr a v následné diskuzi bude odpovídat na dotazy a připomínky přítomných občanů. Další fází řízení EIA bude zpracování posudku autorizovanou osobou EIA, kterou vybere úřad zajišťující posuzování. V posudku, jehož zpracování je omezeno maximální lhůtou 80 dnů, budou brány v potaz závěry dokumentace i všechna doručená vyjádření. Autorizovaný odborník musí zohlednit i závěry z veřejného projednání. Nedílnou součástí předmětného posudku je též návrh závazného stanoviska. Po předložení posudku vydá Ministerstvo životního prostředí žadateli na základě všech výše zmíněných dokumentů do 30 dnů závazné stanovisko EIA (může být souhlasné i nesouhlasné), které bude posléze podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení). I tato řízení budou podle požadavku zákona EIA vedena za účasti veřejnosti. Je také nutné zdůraznit, že o schválení záměru nebude nijak rozhodovat ani vedení Českého Krumlova, ani vedení obce Přísečná, na jejímž katastru by měla spalovna stát. Samosprávy mohou podávat k záměru připomínky, nicméně vydání závazného stanoviska je plně v gesci Ministerstva životního prostředí. O dalším vývoji záměru spalovny budeme informovat na infokanálech města.

Autor: Redakce
Vyšlo v Novinách města 12/2023.

Štítky

Spalovna Odpad Životní prostředí
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: