Výstavba obchvatu může být řešením

Robin Schinko  /  26. 1. 2024

Výstavba obchvatu může být řešením

Zastupitelé na konci loňského roku schválili uzavření smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic o přípravě severního obchvatu.

Tato smlouva nestanovuje, kdy začnou stavební práce, jedná se o deklaraci vůle všech stran, které se budou na plánu a realizaci obchvatu podílet. Je to stvrzení toho, že je reálné obchvat Českého Krumlova vybudovat. Smlouva o spolupráci definuje závazky jednotlivých stran, zjednodušeně řečeno, kdo co pro to udělá.

Jelikož severní obchvat je veřejně prospěšnou stavbou nadmístního významu, bylo nutné, abychom vypracovali nejprve vymezení koridoru akce; veškeré podklady jsme již poskytli kraji. V dalším kroku pak Jihočeský kraj zpracuje aktualizaci zásad územního rozvoje kraje. Teprve poté, co Jihočeský kraj pořídí tuto aktualizaci, bude moci město Český Krumlov trasu severního koridoru převzít také do svého územního plánu.

V případě, že práce na přípravě severního obchvatu budou takto dále pokračovat, tak se Český Krumlov ve smlouvě zavázal, že nechá vypracovat také technickou studii akce včetně ekonomického vyhodnocení. Při jejím vypracování bude technicky a metodicky pomáhat Ředitelství silnic a dálnic, které pak hotovou studii předloží
ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy. To je klíčový krok k tomu, aby akce byla financovaná. Pokud to bude Ministerstvem dopravy schváleno, pak bude na ŘSD, aby provedlo tzv. investorskou přípravu neboli rozpracování dokumentace pro vlastní realizaci stavby.

Kromě výše zmíněných úkolů pro jednotlivé účastníky smlouva dále obsahuje pravidla pro majetkoprávní vypořádání po dokončení akce, tedy to, co kterému subjektu připadne: silnice I. třídy (obchvat) budou ve vlastnictví státu, silnice II. třídy (dnešní Budějovická) budou patřit kraji a o místní komunikace se postará město.

Koridor severního obchvatu by měl z větší části své trasy (asi 60 %) vést v tunelu, část, která povede po povrchu, by měla kopírovat severní tangentu tak, jak byla doposud projektována v územním plánu. V tuto chvíli jsou řešeny tři varianty trasy, kudy by koridor mohl vést v prostoru údolí Nového potoka (za právě budovanou
čtvrtí Krumlovský Vltavín). Jedna varianta počítá s trasou podél kolejí směrem do CHKO Blanský les, další dvě varianty pracují s přemostěním údolí nad zahrádkářskou kolonií. Od vlakového nádraží by měl obchvat pokračovat již pouze v tunelu, což je varianta velmi drahá, ale z našeho pohledu nejšetrnější. Kvůli vzrůstajícím exhalacím trpí již nyní především obyvatelé Špičáku, Domoradic, ale i vedlejší obce Přísečná. Ochrana obyvatel před výfukovými plyny či hlukem z provozu aut jsou důležité argumenty pro to, abychom šli cestou severního obchvatu a vedli dopravu tunelem. Na trase obchvatu je počítáno také se dvěma sjezdy do města, přičemž jeden povede do průmyslové zóny. To je výhodné zejména pro veškerou nákladní dopravu, navíc by to odlehčilo křižovatce ulic Budějovická a Tovární. Veřejností a občany města bude zřejmě více využíván druhý sjezd v místě vyústění tunelu nad terénem u dnešního vlakového nádraží. Z tohoto prostoru by se dal napojit Vyšný, sídliště Za Nádražím, případně i Špičák.

Kromě jednání o vybudování obchvatu Českého Krumlova souběžně probíhají také jednání ke zkapacitnění silnice I/39. Obchvat není otázkou nejbližších 3–5 let, naopak zkapacitnění je opatřením, které by dopravě v Českém Krumlově mělo pomoci co nejdříve. Dle aktuálně rozpracované dokumentace by ke zkapacitnění silnice I/39 mělo přispět především zrušení kruhových objezdů. Ty by byly nahrazeny křižovatkami se semafory, což je současný trend silničního stavitelství. Úpravy
by se týkaly křižovatky u Trojice a křižovatky Budějovické ulice s Tovární. Ke zlepšení dopravní situace by mělo přispět také rozšíření vozovky na tři jízdní pruhy v úseku od Špičáku ke Trojici. Zkapacitnění silnice I/39 by mohlo znamenat zvýšení komfortu dopravy při současném množství aut, kdy jich ve špičce městem projede až 20 tisíc denně. Dle prognózy by však do roku 2035 mělo dojít k nárůstu dopravy o 50 %, to už by navrhované technické úpravy v žádném případě neunesly. Kapacitu 30 tisíc a více projíždějících aut by měl vyřešit právě severní obchvat.

Severní obchvat, návrh trasy, zdroj: oKS

Pod autobusovým nádražím vznikne okružní křižovatka

V letošním roce dojde z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale také bezpečnosti pro chodce k rekonstrukci stávající křižovatky ulic Objížďková a Kaplická pod autobusovým nádražím. Bude zde zbudována nová okružní křižovatka. Stavbu financuje Jihočeský kraj ve spolupráci s městem Český Krumlov. Bližší informace k termínu stavby a dopravním omezením budou zveřejněny v dalším čísle Novin a na infokanálech města.

Autor: Robin Schinko
Vyšlo v Novinách města 02/2024

Štítky

Obchvat severní obchvat spolupráce Jihočeský kraj ŘSD dopravní situace doprava zkapacitnění silnice I/39
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: